Websites liên kết
Khiếu nại theo chuyên mục Huyện Ba Chẽ

Giao xác minh nội dung khiếu nại của ông Cao Văn Tuyển, trú tại tổ 4, khu 10, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long (12/09/2017 2:43:44 CH)

Quyết định số 3457/QĐ-UBND về việc giao xác minh nội dung khiếu nại của ông Cao Văn Tuyển, trú tại tổ 4, khu 10, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long.

Chuyển đơn của ông Chu Văn Cử đến UBND huyện Ba Chẽ để giải quyết theo quy định (03/08/2017 10:20:28 SA)

 Phiếu chuyển số 1040/PC-UBND về việc chuyển đơn của ông Chu Văn Cử đến UBND huyện Ba Chẽ để giải quyết theo quy định.

Chuyển đơn của ông Triệu Quay Dào đến UBND huyện Ba Chẽ để giải quyết theo quy định (26/06/2017 2:40:48 CH)

Phiếu chuyển số 820/UBND-TD2 về việc chuyển đơn của ông Triệu Quay Dào đến UBND huyện Ba Chẽ để giải quyết theo quy định.

Chuyển đơn của ông Lộc Văn Thắng đến UBND huyện Ba Chẽ để giải quyết theo quy định (22/06/2017 2:59:49 CH)

Phiếu chuyển số 778/UBND-TD2 về việc chuyển đơn của ông Lộc Văn Thắng đến UBND huyện Ba Chẽ để giải quyết theo quy định.

Chuyển đơn của bà Hoàng Thị Hương đến Công ty cổ phần than Mông Dương để giải quyết theo quy định (15/06/2017 9:07:10 SA)

Phiếu chuyển số 739/UBND-TD2 về việc chuyển đơn của bà Hoàng Thị Hương đến Công ty cổ phần than Mông Dương để giải quyết theo quy định.

Chuyển đơn của ông Chíu Dư Minh đến UBND huyện Ba Chẽ để giải quyết theo quy định (14/06/2017 9:24:54 SA)

Phiếu chuyển số 722/UBND-TD2 về việc chuyển đơn của ông Chíu Dư Minh đến UBND huyện Ba Chẽ để giải quyết theo quy định.

Chuyển đơn của ông Triệu Đức Phan đến UBND huyện Ba Chẽ để giải quyết theo quy định (03/05/2017 8:39:24 SA)

Phiếu chuyển số 499/UBND-TD2 về việc chuyển đơn của ông Triệu Đức Phan đến UBND huyện Ba Chẽ để giải quyết theo quy định.