Websites liên kết
Khiếu nại theo chuyên mục Huyện Bình Liêu

Giải quyết khiếu nại của ông Lục Thọ Quyền, huyện Bình Liêu (13/07/2017 10:04:52 SA)

Công văn 5040/UBND-TD2 v/v Giải quyết khiếu nại của ông Lục Thọ Quyền, huyện Bình Liêu.

Chuyển đơn của ông Chìu Mần Dảu đến UBND huyện Bình Liêu để giải quyết theo quy định (22/06/2017 8:25:18 SA)

Phiếu chuyển số 797/UBND-TD2 về việc chuyển đơn của ông Chìu Mần Dảu đến UBND huyện Bình Liêu để giải quyết theo quy định.

Chuyển đơn của ông Hoàng Thế Định đến UBND huyện Bình Liêu để giải quyết theo quy định (09/05/2017 4:18:14 CH)

Phiếu chuyển số 545/PC-UBND về việc chuyển đơn của ông Hoàng Thế Định đến UBND huyện Bình Liêu để giải quyết theo quy định.

Chuyển đơn của ông Lỷ Thành Toàn đến UBND huyện Bình Liêu để giải quyết theo quy định (08/05/2017 8:52:26 SA)

Phiếu chuyển số 520/UBND-TD2 về việc chuyển đơn của ông Lỷ Thành Toàn đến UBND huyện Bình Liêu để giải quyết theo quy định.

Về việc chuyển đơn của bà Hoàng Thị Lường đến UBND huyện Bình Liêu để giải quyết theo quy định (12/04/2017 8:42:54 SA)

Phiếu chuyển số 409/UBND-TD2 về việc chuyển đơn của bà Hoàng Thị Lường đến UBND huyện Bình Liêu để giải quyết theo quy định

Giải quyết đơn thư công dân huyện Bình Liêu (20/03/2017 8:38:42 SA)

Công văn số 1709/UBND-TD2 về việc giải quyết đơn thư công dân huyện Bình Liêu

Chấm dứt giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo của ông Lục Thọ Quyền, trú tại khu Bình Quyền, thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh QN (30/12/2016 12:14:03 CH)

Thông báo số 361/TB-UBND về việc chấm dứt giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo của ông Lục Thọ Quyền, trú tại khu Bình Quyền, thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh QN.