Websites liên kết
Khiếu nại theo chuyên mục Huyện Đầm Hà

Chuyển đơn của ông Lê Song Đào đến Ủy ban nhân dân huyện Đầm Hà để giải quyết theo quy định (25/05/2017 9:07:09 SA)

Phiếu chuyển số 651/PC-UBND về việc chuyển đơn của ông Lê Song Đào đến Ủy ban nhân dân huyện Đầm Hà để giải quyết theo quy định.

Chuyển đơn của bà Phan Thị Lại đến UBND huyện Đầm Hà để giải quyết theo quy định (16/05/2017 8:37:57 SA)

Phiếu chuyển số 558/PC-UBND về việc  chuyển đơn của bà Phan Thị Lại đến UBND huyện Đầm Hà để giải quyết theo quy định.

Chuyển đơn của ông Lê Bá Huân đến Ủy ban nhân dân huyện Đầm Hà để giải quyết theo quy định (16/05/2017 8:34:55 SA)

Phiếu chuyển số 565/PC-UBND về việc chuyển đơn của ông Lê Bá Huân đến Ủy ban nhân dân huyện Đầm Hà để giải quyết theo quy định.

UBND tỉnh chuyển đơn của bà Phạm Thị Thu Hà đến UBND huyện Đầm Hà để giải quyết theo quy định (23/01/2017 4:16:17 CH)

 Phiếu chuyển số 102/UBND-TD4 về việc UBND tỉnh chuyển đơn của bà Phạm Thị Thu Hà đến UBND huyện Đầm Hà để giải quyết theo quy định.